Privacyverklaring jongerenonderzoek (16 t/m 25 jaar) 2021 GGD regio Utrecht

Inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking vormt de basis voor het beleid van overheden en organisaties in de openbare gezondheidszorg. Vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht periodiek informatie te verzamelen over de gezondheidstoestand van haar inwoners. GGD’en voeren dit uit.

De GGD regio Utrecht doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeenten onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Dit jaar wordt in een proefproject specifiek onderzoek gedaan naar de doelgroep 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met dienst Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. De gegevens worden verzameld via een internetvragenlijst. De link naar de vragenlijst wordt verspreid op diverse manieren, o.a via sociale media (instagram, facebook, twitter, whatsapp) en via een link per email.

Het jongerenonderzoek heeft als uitgangspunt dat er geen gebruik wordt gemaakt van tot een individu herleidbare persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD regio Utrecht op welke manier zij in het jongerenonderzoek omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel jongerenonderzoek (16 t/m 25 jaar)

Het doel van jongerenonderzoek is inzicht verkrijgen in de gezondheidssituatie, leefstijl en het welzijn van de 16- tot en met 25-jarigen in de provincie Utrecht, wat risicogroepen en -factoren daarbij zijn en lokale verschillen daarin. Ook willen we in de toekomst trends gaan onderzoeken. De resultaten worden gerapporteerd naar gemeenten, GGD en regionale ketenpartners, waarmee aanzet en richting wordt gegeven aan hun (gezondheids)beleid ten behoeve van de doelgroep jongeren van 16 tot en met 25 jaar.

Thema’s in de vragenlijst

Het doel van jongerenonderzoek is inzicht verkrijgen in de gezondheidssituatie, leefstijl en het welzijn van de 16- tot en met 25-jarigen in de provincie Utrecht, wat risicogroepen en -factoren daarbij zijn en lokale verschillen daarin. Ook willen we in de toekomst trends gaan onderzoeken. De resultaten worden gerapporteerd naar gemeenten, GGD en regionale ketenpartners, waarmee aanzet en richting wordt gegeven aan hun (gezondheids)beleid ten behoeve van de doelgroep jongeren van 16 tot en met 25 jaar.

Verwerkt GGD regio Utrecht persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?

Om de eerdergenoemde doelen te bereiken, gebruikt GGD regio Utrecht digitale vragenlijsten. In het jongerenonderzoek wordt niet gevraagd naar persoonsgegevens zoals naam en adres. Hierdoor kan de respondent niet worden herkend en is het onderzoek anoniem. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een respondent toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect maar niet het doel van het onderzoek. De GGD zal geen acties uitvoeren die zouden kunnen leiden tot het identificeren van personen. Daarnaast zorgt de GGD ervoor dat dit risico van herleidbaarheid wordt beperkt door technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Verder is de jongere vrij om vragen al dan niet over te slaan (met uitzondering van 5 vragen).

Op welke wijze gebruikt GGD regio Utrecht de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD regio Utrecht maakt, in samenwerking met de gemeente Utrecht, rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. De regionale- en gemeentegegevens komen tevens beschikbaar op de Gezondheidsatlas van GGD regio Utrecht, www.ggdatlas.nl .De cijfers van de gemeente Utrecht worden daarnaast gepubliceerd op de website van de Volksgezondheidsmonitor van de gemeente Utrecht,  www.volksgezondheidsmonitor.nl. Daarnaast doet de GGD op basis van deze gegevens verdiepend onderzoek, gericht op bepaalde thema’s. In al deze rapportages is herkenning van een individuele respondent niet mogelijk en wordt alleen op groepsniveau gerapporteerd.

 

Grondslag uitvoering monitor Jongvolwassenen

GGD regio Utrecht voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid.

De jongeren worden benaderd via sociale media, via een algemene oproep. Ze kunnen vrijwillig deelnemen en geven, door de actieve handeling van het starten van de vragenlijst, toestemming.

Wie ontvangen de met het jongerenonderzoek (16 t/m 25 jaar) verzamelde gegevens?

Alleen de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens hebben toegang tot de onderzoeksgegevens. Dit zijn de bij het project betrokken onderzoekers van de GGD regio Utrecht en de gemeente Utrecht. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

GGD regio Utrecht maakt gebruik van een externe partij om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden, zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. GGD regio Utrecht kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een individuele jongere niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

Worden maatregelen genomen om de gegevens te beschermen?

De GGD heeft privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een jongere kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treft de GGD technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen onderzoekers die betrokken zijn bij het jongerenonderzoek toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht omdat zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de systemen binnen de GGD te beveiligen tegen onbevoegde inzage.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met het jongerenonderzoek (16 t/m 25 jaar) bewaard?

Het jongerenonderzoek heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD regio Utrecht ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren. GGD regio Utrecht bewaart de (anonieme) onderzoeksgegevens van het jongerenonderzoek 15 jaar. Op die manier kunnen van drie achtereenvolgende vierjaarlijkse onderzoeken de gegevens in de tijd (trends) gevolgd worden.

Welke rechten heb ik?

Het jongerenonderzoek (16 t/m 25 jaar) heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een jongere mogelijk. Om deze reden worden cijfers, gebaseerd op minder dan 5 respondenten niet in de rapportages opgenomen. Daarnaast wordt het bestand op een beveiligde plek bewaard, waar enkel de epidemiologen van de GGD toegang toe hebben. Alle medewerkers van de GGD hebben een verklaring van goed gedrag ondertekend.

 

Recht op bezwaar

Deelname aan het jongerenonderzoek is vrijwillig. Als een jongere 16 jaar of ouder is, beslist hij/zij wettelijk gezien zelf over deelname. Een respondent kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

Recht op informatie
Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de informatie over dit onderzoek wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

Recht op verwijdering
Dit recht kan niet worden uitgeoefend, omdat er geen inloggegevens worden verzameld, omdat de gegevens anoniem zijn en de GGD geen acties onderneemt om te proberen gegevens te herleiden naar een respondent.

Recht op inzage, rectificatie en beperking
Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend. Bij een verzoek tot inzage, rectificatie of beperking zijn inloggegevens nodig Deze inloggegevens zijn er niet omdat het onderzoek anoniem is en de respondenten zonder inlogcode in de vragenlijst komen. De ingevulde vragenlijst van een specifieke respondent is dan ook niet terug te vinden in het databestand.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

In de Q&A staan antwoorden op veel gestelde vragen. Voor overige informatie over het jongerenonderzoek kan contact opgenomen worden met Iris de Putter, onderzoeker publieke gezondheid via IdePutter@ggdru.nl of 030-6086086.

Voor meer informatie over hoe GGD regio Utrecht omgaat met jouw/uw privacy, zie de pagina Uw Privacy op de website van de GGD. Hier is ook het algemene Privacyreglement te vinden.

Indien jongeren en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek, kunnen ze contact opnemen met het privacyloket van de GGD,  privacyloket@ggdru.nl.  Voor het indienen van een officiële klacht kan contact worden opgenomen met de klachtenfunctionaris van de GGD. 030-6086086.